Od 1 września zmiana adresu oddziału w Lublinie.

Odpady

Regulamin
świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych na terenie pojezierza łęczyńsko - włodawskiego

§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Niemniejszy regulamin dalej zwany „ Regulaminem”, stanowi integralną część każdej umowy o świadczenie usług odbioru odpadów pomiędzy FLOREKO Maciej Bojdziński zwany dalej „Zleceniobiorcą” , a Zleceniodawcami.
2. Przez zawarcie umowy należy rozumieć dokonanie zakupu Pakietu startowego, o którym mowa w § 4 Regulaminu.
3. Zleceniodawca świadczy usługi odbioru odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości zamieszkałych sezonowo.
4. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o odpadach należy przez to rozumieć, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01 oraz odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.poz.1923)
5. W rozumieniu niemniejszego Regulaminu odpadami komunalnymi są odpady o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. Z 2013 r., poz.21 ze zm.).
6. Zleceniobiorca prowadzi rejestr osób, które zawarły umowę o świadczenie usługi w celu umożliwienia Zleceniodawcy udowodnienia realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016r. poz. 250)zgodnie z art. 6 ust. 1ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i udostępni go w tym celu na żądanie władzom Gminy Ludwin, która – w przypadku niewywiązania się z powyższego obowiązku - będzie mogła nałożyć karę zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 2.
Karta Identyfikacyjna

1. Karta Identyfikacyjna, jest potwierdzeniem zawarcia umowy i uiszczenia opłaty za usługę - zawiera dane Zleceniobiorcy w postaci numeru ewidencyjnego nieruchomości na terenie, której powstają odpady ( numer działki wpisuje Zleceniodawca).
2. Wydanie Zleceniodawcy Karty Identyfikacyjnej stanowi dowód zawarcia umowy o świadczenie usług odbioru odpadów oraz akceptację warunków Regulaminu przez Zleceniodawcę.
3. Karta Identyfikacyjna służy do okazania - w punkcie odbioru odpadów i jest podstawą do ich odbioru.
4. Zleceniodawca może udostępnić Kartę osobom trzecim, w szczególności członkom gospodarstwa domowego w celu dokonania przekazania odpadów powstałych na terenie jego nieruchomości. W takim przypadku Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację przez osobę trzecią obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.
5. Zleceniodawca zobowiązany jest zapewnić, by Kartą dysponowały wyłącznie osoby, o których mowa w ust. 4 oraz niezwłocznie zgłosić Zleceniobiorcy utratę lub zniszczenie karty.
6. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty Identyfikacyjnej Zleceniobiorca wydaje Zleceniodawcy jej duplikat pop uiszczeniu opłaty określonej w § 7 ust. 9 pkt 3 Regulaminu

§ 3.
Tabliczka informacyjna

1. Tabliczka informacyjna, którą zawiera Pakiet startowy, powinna być umieszczona na bramie (ogrodzeniu) działki w celu potwierdzenia zawarcia umowy dla danej nieruchomości.
2. Zleceniodawca wpisuje na tabliczce informacyjnej numer działki.
3. Tabliczki informacyjne wywieszane są w celu identyfikacji przez służby kontrolujące zawarcie umowy.
4. Kontrole będą dokonywane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 4.
Pakiet startowy

1. Pakiet startowy zawiera: Kartę Identyfikacyjną, tabliczkę informacyją oraz oznakowane przez Zleceniobiorcę dwa worki na odpady zmieszane i dwa worki na odpady zielone (bidegradowalne).
2. Zakup pakietu można dokonać:
- bezpośrednio w punktach odbioru w wyznaczone dni odbioru odpadów
- w siedzibie Zleceniodawcy, w Lublinie przy ulicy Energetyków 39.
- poprzez dokonanie płatności na konto Zleceniodawcy w banku:
Bank Zachodni WBK nr rachunku: 82 1090 2590 0000 0001 3061 0282
- (płatność za pakiet 98 zł i przesyłkę 5,50 zł.). Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Zleceniobiorcy Pakiet zostanie wysłany na adres podany w tytule przelewu.
3. Zakup pakietu jest równoznaczny z zawarciem umowy i zobowiązuje Zleceniobiorcę do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 5.
Punkty odbioru odpadów

1. Utworzone w celu realizacji usługi punkty odbioru odpadów są zarządzane oraz nadzorowane przez Zleceniobiorcę.
2. Punkty odbioru odpadów są monitorowane w celu zapewnienia realizacji usługi zgodnie z Regulaminem i wykrywania wszelkich powstałych w tym zakresie naruszeń. Uprawnionymi do oddawania odpadów są wyłącznie osoby legitymujące się Karta Identyfikacyjną wydana przez Zleceniobiorcę wraz z Pakietem Startowym.
3. Zleceniodawca w czasie przebywania na terenie punktu odbioru odpadów odpowiada wobec Zleceniobiorcy za wszelkie powstałe w tym zakresie szkody, w tym za szkody spowodowane przez osoby, którym udostępniono Kartę Identyfikacyjnej w celu dokonania przekazania odpadów.
4. Lokalizacja punktów odbioru odpadów:
- miejscowość Rogóźno (przy cmentarzu) z częstotliwością odbioru w każdą niedzielę w godz. 14.00 – 20.00.
- miejscowość Kaniwola (przy oczyszczalni ścieków) z częstotliwością odbioru w każdy piątek w godz. 14.00 – 20.00.
- miejscowość Krasne (vis a vis sklepu „GROSZEK”) z częstotliwością odbioru w każdą sobotę w godz. 14.00 – 20.00

§ 6.
Prawa i obowiązki Zleceniobiorcy

1. Zleceniodawca wyznacza i utrzymuje w należytym stanie technicznym punkty odbioru odpadów oraz informuje Zleceniodawcę o ich położeniu lub dokonanych w tym zakresie zmianach na swojej stronie internetowej.
2. Zleceniobiorca odbiera od Zleceniodawcy umieszczane przez niego w wyznaczonych do tego celu punktach, odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości, dla której Zleceniodawca zarejestrował Kartę, o której mowa w § 1 ust 2 oraz dokonuje w związku z tym wszelkich czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym aktów prawa miejscowego.
3. Zleceniobiorca ma prawo odmówić odbioru odpadów, jeżeli ich rodzaj jest niezgodny z treścią niniejszego Regulaminu. Zleceniobiorca może jednak odebrać te odpady zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu.
4. Zleceniodawca uprawniony jest do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia podjęcia próby przekazania odpadów, jeżeli Zleceniobiorca nie wywiązał się z obowiązku odbioru odpadów w miejscach, dniach i o godzinach określonych w § 5 ust. 4 Regulaminu.
5. W przypadku uznania reklamacji, Zleceniobiorca umożliwi Zleceniodawcy oddanie odpadów w innym dniu po uprzednim uzgodnieniu terminu.
6. Zleceniobiorca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia w formie pisemnej, faksem lub na adres e-Mail Zleceniodawcy.
7. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nie pozbywanie się przez Zleceniodawcę odpadów komunalnych z nieruchomości, dla których została zawarta umowa, jeżeli był gotowy odebrać odpady w miejscach, dniach i godzinach określonych w § 5 ust. 4 Regulaminu.

§ 7.
Przekazywanie odpadów

1. Zleceniodawca jest uprawniony do przekazywania Zleceniobiorcy odpadów powstałych na terenie nieruchomości, dla której wydano i zarejestrowano Kartę Identyfikacyjną. Częstotliwość przekazywanych odpadów jest ustalana przez Zleceniobiorcę i może być zmieniona w zależności od potrzeb.
2. Zleceniodawca przekazuje Zleceniobiorcy odpady poprzez ich dostarczenie w wyznaczone miejsca i w godzinach odbioru wyznaczonych przez Zleceniobiorcę.
3. Transport odpadów do punktu odbioru odpadów Zleceniodawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt.
4. Odpady wytworzone na terenie nieruchomości , dla której zarejestrowano Kartę Identyfikacyjną, Zleceniodawca przekazuje Zleceniobiorcy wyłącznie w specjalnych workach, których wyłącznym dystrybutorem jest Zleceniobiorca. Zleceniodawca zawiązuje worek przed dostarczeniem do punktu odbioru odpadów.
5. Zleceniobiorca oferuje Zleceniodawcy worki o pojemności 120 litrów oznakowane poprzez umieszczono logo Zleceniobiorcy oraz opis rodzaju odpadów na jakie worek jest przeznaczony.
6. Zleceniobiorca odbierze od Zleceniodawcy pozostałe odpady nie wymienione w § 1 ust. 4 i ust. 5 niniejszego Regulaminu po uzgodnieniu terminu i ceny oraz wcześniejszym dokonaniu opłaty za odbiór tych odpadów.
7. Zleceniodawca jest obowiązany stosować się do wszystkich formułowanych przez Zleceniobiorcę zaleceń związanych z usługą, które wynikają z konieczności zapewnienia zgodnego z niniejszym Regulaminem oraz z przepisami prawa przekazywania odpadów.
8. Cena worka zawiera wynagrodzenie Zleceniobiorcy za wykonanie przedmiotu umowy.
9. Zleceniobiorca oferuje zakup Pakietu Startowego w cenie 98 zł.
10. Po wykorzystaniu worków z Pakietu Startowego Zleceniodawca zobowiązany jest do zakupu kolejnych worków, celem przekazania odpadów Zleceniobiorcy:
1) odpady komunalne - worek 120l w cenie 16 zł./szt.
2) odpady zielone - worek 120l w cenie14 zł./szt.
3) duplikat Karty 20 zł

§ 8.
Kary umowne

1. Zleceniobiorca ma prawo obciążyć Zleceniodawcę karą umowną w związku z wystąpieniem oznaczonych okoliczności stanowiących istotne naruszenie warunków Regulaminu lub/i wykonania usługi:
1) w przypadku dokonania przekazania odpadów w workach nieoznaczonych przez Zleceniobiorcę - wysokości 300zł za każdy worek.
2) w przypadku przekazania odpadów w worku niezgodnie z jego przeznaczeniem w wysokości 300 zł za każdy worek.
2. Zleceniodawca zapłaci nałożoną karę umowną w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia o nałożonej karze.
3. Kary umowne należy wpłacać na konto Zleceniobiorcy w banku:
Bank Zachodni WBK nr rachunku: 82 1090 2590 0000 0001 3061 0282

§ 9.
Wypowiedzenie Umowy

1. Umowa zostaje zawarta w dniu zakupu Pakietu Startowego i trwa do dnia 31.08.2016 r.
2. Umowa może być wypowiedziana w każdym czasie przez każdą ze Stron ze skutkiem natychmiastowym.
3. Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827).
4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Zleceniodawcy w przypadku, gdy Zleceniobiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Zleceniodawcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Zleceniobiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

§ 10.
Kontakt ze Zleceniobiorcą

1. Adres biura Zleceniobiorcy:

FLOREKO Maciej Bojdziński
ul. Energetyków 39
20 – 468 Lublin

2. Kontakt telefoniczny ze Zleceniobiorcą pod wskazanymi numerami telefonów:
- 81 441 51 51
- 730 840 488
Kontakt telefoniczny w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 15.00

Harmonogram odbioru odpadów

Kaniwola
(koło oczyszczalni ścieków)
każdy piątek
czerwiec-sierpień 2016
czerwiec 3.06.2016 14:00-20:00
10.06.2016
17.06.2016
24.06.2016
lipiec 1.07.2016
8.07.2016
15.07.2016
22.07.2016
29.07.2016
sierpień 5.08.2016
12.08.2016
19.08.2016
26.08.2016

 

Rogóźno
(koło cmentarza)
każda niedziela
czerwiec-sierpień 2016
czerwiec 5.06.2016 14:00-20:00
12.06.2016
19.06.2016
26.06.2016
lipiec 3.07.2016
10.07.2016
17.07.2016
24.07.2016
31.07.2016
sierpień 7.08.2016
14.08.2016
28.08.2016

 

Krasne
visavis sklepu "Groszek"
każda sobota
czerwiec-sierpień 2016
czerwiec 11.06.2016 14:00-20:00
18.06.2016
25.06.2016
lipiec 2.07.2016
9.07.2016
16.07.2016
23.07.2016
30.07.2016
sierpień 6.08.2016
13.08.2016
27.08.2016